Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Schoolorganisatie van IKC De Klimboom

 

Het onderwijs op IKC de Klimboom is voor kinderen vanaf 4 jaar. In incidentele gevallen worden ook kinderen van 3 jaar en 9 maanden toegelaten, als zij aan regulier onderwijs toe zijn. (Onder de knop downloads; praktisch vindt u hier meer informatie over)

 

We gaan ervan uit dat de kinderen binnen acht jaar de school doorlopen. Op IKC de Klimboom wordt er tijd gereserveerd om kinderen die een grote taal-, lees- of rekenachterstand hebben extra te begeleiden. Dit kan binnen of buiten de groep gebeuren.

 

Het onderwijs op IKC de Klimboom gebeurt veelal in gemixte groepen volgens het jaarklassensysteem met betrekking tot de basisvakken (taal – rekenen) waarbinnen gedifferentieerd wordt. De overige vakken worden groepsoverstijgend aangeboden.
In het algemeen blijven kinderen een jaar in één groep waarna zij overgaan naar de volgende groep. In bijzondere gevallen en na intensief overleg met ouders kunnen kinderen een jaar langer in een bepaalde groep blijven.

 

Groepen op IKC de Klimboom.
IKC de Klimboom heeft dit schooljaar 2020-2021 de volgende zes groepen.

Groep 1-2, groep 3, groep 4-5, groep 6-7, groep 8 en de Taalklas.

 

Dagindeling.
Groep 1-2: We werken in groep 1-2-3 vanuit een thema. Dit doen we door de stappen van IPC te volgen. In de ochtend en middag gaan de kinderen van groep 1-2 buiten spelen en gaan we werken in de verschillende hoeken. Er komen in de loop van de dag ook verschillende kringactiviteiten aanbod. Dit kunnen kringactiviteiten zijn rondom taal, rekenen, Engels, sociaal- emotionele ontwikkeling en muziek.
Groep 3-8: In de ochtend worden in de groepen 3 tot en met 8 over het algemeen de basisvakken aangeboden. Onder basisvakken verstaan we: taal, spelling, rekenen, technisch lezen, en begrijpend lezen. In de middagen bieden we thematisch en geïntegreerd de wereld oriënterende en creatieve vakken aan met behulp van de methode IPC. 

 

Zelfstandig werken.

De groepen 4 t/m 8 krijgen in het klaslokaal van de eigen groepsleerkracht uitleg en instructie in kleine groepen voor o.a. de vakken rekenen, taal en spelling. 

De leerkracht heeft dan alle aandacht voor de groep waar op dat moment instructie aan wordt gegeven. (EDI)

Nadat de uitleg is gegeven gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met het maken van de opdrachten en het verwerken van de leerstof. 

Ze weten dan ook precies wat ze kunnen/moeten gaan doen. 

Hiervoor gaan ze in groepen en op vaste tijden naar de twee leerpleinen die we op school hebben. 

Hier staan computers en er zijn tafels waaraan gewerkt kan worden.

 

Naast de klaslokalen is o.a. het “stilte plein”, hier kunnen de kinderen in alle rust met hun werk bezig zijn. Er zijn afspraken gemaakt die de kinderen helpen om op een correcte manier om te gaan met hun werk.

 

Dit jaar zijn twee onderwijs ondersteuners die in de ochtenden aanwezig op deze pleinen om kinderen hulp te bieden en indien nodig te helpen met de verwerking van de leerstof.

 

IPC: Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. IPC helpt ons om hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om onze lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk te maken. IPC helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden én kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld.

 

De Taalklas.
De Taalklas wordt bezocht door recent geïmmigreerde kinderen in de leeftijd van
6 t/m 11 jaar voor een periode van 36 tot 45 schoolweken. Op IKC de Klimboom geven we de kinderen in de Taalklas een goede basis voor een optimale start op een reguliere (basis)school. De nadruk in het programma van de Taalklas ligt op een zeer intensief taalprogramma, aanleren van schoolse vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en rekenen. We realiseren met de Taalklas een specialistisch onderwijsaanbod dat ervoor zorgt dat kinderen, rekening houdend met hun specifieke achtergrond en onderwijsbehoefte, aan kunnen sluiten bij het onderwijs op een reguliere (basis)school. De Taalklas is een voorziening van de Udense schoolbesturen die bestemd is voor alle scholen in de gemeente Uden.

 

orga 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren